TV - Politie Volvo in B illegaal ??

Sigma

MF veteraan
4 feb 2002
19.474
73
Antwerpen
Kreeg vandaag dit mailtje, navraag bij een vriend bij de Federale Politie bevestigd dit:


Beste collega's en vrienden,


Houdt dit toch wel even in uw achterhoofd ... en het is belangrijk !!!!


De zwarte VOLVO V70 bekend van "zware voet" is GEEN politie voertuig... het voertuig staat ingeschreven op naam van een "entertainment company !"
Er werd door ons navraag gedaan bij de bevoegde diensten voor het voeren van blauwe zwaailichten" => DIT VOERTUIG HEEFT GEEN VERGUNNING VOOR HET VOEREN VAN BLAUWE KNIPPERLICHTEN !!! DIT VOERTUIG MAG NIET UITGERUST ZIJN MET EEN GELUIDSTOESTEL MET MEER DAN 1 TOON !!! => HET IS ALDUS ZEKER GEEN PRIORITAIR VOERTUIG !!!!
Wegcode (KB 01/12/1975) :

Art 33.1. Het is verboden andere toestellen voor het geven van geluidssignalen te gebruiken dan die welke voorzien zijn in dit reglement of in de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen...

Art. 37 : prioritaire voertuigen
37.1. Prioritaire voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere blauwe knipperlichten en een speciaal geluidstoestel overeenkomstig de bepalingen van de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.
37.2. De blauwe knipperlichten moeten gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een dringende opdracht uitvoert.
Ze mogen gebruikt worden bij de uitvoering van elke andere opdracht.

37.3. Het speciaal geluidstoestel mag slechts gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een dringende opdracht uitvoert.
37.4. Wanneer het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld mag het prioritaire voertuig dat het speciaal geluidstoestel gebruikt, het rood licht voorbijrijden na te hebben gestopt en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere weggebruikers oplevert.

Art. 38 : gedrag tegenover prioritaire voertuigen die het speciaal geluidstoestel gebruiken

Zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een prioritair voertuig aankondigt, moet elke weggebruiker onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen; zo nodig moet hij stoppen.



Art 59 Allerhande bepalingen :

Art 59.6. Onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien in de artikelen 48 en 81.5., mag geen enkel voertuig in het verkeer op de openbare weg worden gebracht of gehouden, indien het niet beantwoordt aan de bepalingen van dit reglement, of van de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.

Art 59.10. Voor zover de behoeften van de dienst of van hun opdracht het rechtvaardigen, gelden de bij artikel 21 voorgeschreven regels voor toelating en verkeer op autosnelwegen niet : 1° voor de ambenaren en beambten belast met een opdracht van politie, van toezicht of van beheer van de autosnelweg en voor de bestuurders van het materieel van de administratie.

59.12. De bepalingen van artikel 7.1 gelden niet voor het rijkswacht-, politie- en douanepersoneel wanneer hun opdracht het rechtvaardigt

59.14. De bepalingen van artikelen 40bis en 41 gelden niet voor de prioritaire voertuigen wanneer hun dringende opdracht het rechtvaardigt.

59.15. De bepalingen van de artikelen 43ter, 44.3, 46, 48, 49.1, 49.4.1, 59.4 en 81.5 gelden niet voor de voertuigen van de federale politie en lokale politie en van de krijgsmacht, als zij onverenigbaar zijn met de aard of met de tijdelijke of vaste aanwending van het voertuig.


Technische eisen waaraan de auto's... moeten voldoen (KB 15/03/1968)
Artikel 2 : Toepassingssfeer.

§1. De bepalingen van dit algemeen reglement zijn toepasselijk op de auto's die rijden onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat en op de erdoor getrokken Belgische aanhangwagens.

Artikel 43 : Instrumentenbord, geluidshoorn, inrichting voor indirect zicht.

§2. Geluidshoorn.

1° Elke auto moet uitgerust zijn met een geluidshoorn die een ononderbroken geluid met vaste toonhoogte voortbrengt.

2° De auto's waarvoor de aanvraag om goedkeuring vanaf 1 januari 1977 (K.B. 11.8.76, art. 13) wordt ingediend moeten uitgerust zijn met een geluidshoorn goedgekeurd overeenkomstig de door Ons vastgestelde voorwaarden.

3° De voertuigen van de politiediensten, de niet gebanaliseerde voertuigen van de dienst wegcontrole van het Bestuur van Vervoer te Land de niet gebanaliseerde voertuigen van de Administratie der Douane en Accijnzen aangeduid door de Minister van Financiën, de niet gebanaliseerde voertuigen van de militaire politie en van de diensten voor het ophalen en vernietigen van explosieven aangeduid door de Minister van Landsverdediging, de voertuigen van de Federale Overheidsdienst van Justitie bestemd voor het vervoer van gedetineerden en voor het Openbaar Ministerie, het dienstvoertuig van de provinciegouverneurs, de herkenbare voertuigen van de inspectiediensten van de gewesten en van de maatschappijen voor openbaar vervoer belast met wegcontrole, de ambulances, de voertuigen voor dringende medische interventie van de dienst 100, de brandweervoertuigen, de voertuigen van de Civiele Bescherming, de voertuigen voor hulpverlening van de Naionale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening bij ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen, mogen van een speciale geluidshoorn voorzien zijn. Bij wijze van uitzondering kan de Minister van Verkeerswezen de toelating verlenen om andere voertuigen van een speciale geluidshoorn te voorzien.

4° Dienen niet beschouwd als geluidshoorns of als speciale geluidshoorns, bedoeld in de voorgaande paragrafen, de bellen of andere geluidgevende toestellen die al dan niet op de voertuigen aangebracht zijn en door de leurders gebruikt worden om de klandizie van hun komst te verwittigen.

Deze bellen en toestellen mogen geen geluid voortbrengen dat kan verward worden met dit van de geluidshoorns of van de speciale geluidshoorns. Zij mogen niet aanhoudend gebruikt worden terwijl het voertuig rijdt.

Zij moeten stilgelegd worden indien de sub 3° hierboven bedoelde speciale geluidshoorn gehoord wordt van de plaats waar het voertuig zich bevindt.


Met andere woorden, met dit voertuig mogen met andere woorden GEEN vaststellingen gedaan worden - en als ze op basis van dit voertuig vaststelingen doen dan zijn deze NIET rechtsgeldig !!!!! Het voertuig dient zich te houden aan het verkeersreglement zoals alle andere weggebruikers... Gezien de parket nota's en de nieuwe van kracht zijnde reglementeringen mag je de bestuurder van de zwarte VOLVO zijn rijbewijs intrekken en tevens het voertuig in beslag nemen en van de openbare weg later halen (=takelen)... Dus kollega's... krijg je het eer en genoegen aangeduid te zijn om in dit voertuig op dienst te moeten gaan... denk dan twee keer na.. want "de retour de flamme" zal serieus zijn als je op de verkeerde valt !!!

Kom je mij tegen - dan hang je... want dit kan niet !!!

Met andere woorden kollega's en vrienden, ben je in dienst en zie je hem rijden... doe mij een plezier... Interpelleer het voertuig en
verbaliseer ! Een politie parket werd van de feiten reeds in kennis gesteld... de procureur van dit parket zou niet liever hebben dat
dat de opdrachtgevers van deze onwettige vaststellingen bij de lurven gevat worden... maar daarvoor moet iemand hem tegenhouden hé !!

Wat geldt voor de burgers geldt zeker voor de politiediensten !!!



met vriendelijke groeten




PS: moest ondertussen de inschrijving van het voertuig al in orde zijn alsook de vergunning voor het voeren van blauwe knipperlichten enz... dan vergeet je alles wat hierboven vermeld staat.. maar dat zou mij dan toch verwonderen...






Laat e mij maar eens stoppen :P
Bel ik gelijk de Politie O-)
 
Bij Blik op de Weg is de auto ook op naam van het tv programma, echter met een politieagent aan het stuur.
Zodoende zeggen zij dat het dan klopt.

ben benieuwd.
 
Bij Blik op de Weg is de auto ook op naam van het tv programma, echter met een politieagent aan het stuur.
Zodoende zeggen zij dat het dan klopt.

ben benieuwd.

Zou wel een hele leuke zijn als dit eigenlijk onwettig zou zijn...

Tis eigenlijk niet te hopen want dan zal de accijnzen op benzine nog wel hoger worden :(
 
Hij zou echt wel illegaal zijn, ik ken een stel politieagenten die er naar op zoek zijn :}

Hij is komen filmen en bekeuren op hun jachtterrein :P en nu zijn ze boos
 
Terug
Bovenaan Onderaan